dellal del‧lal

[della:l]

Alyjy bilen satyjyny razylaşdyrýan, ylalaşdyrýan adam, söwda arasynda gezýän adam.

 • Ýarmarkalarda dellallaryň bolmagy zerur bolupdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 • Olar potratçylaryň, dellallaryň, töreleriň, ýene kimleriň syk eleginden elenip, dänesi olaryň holtumlaryna gidýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dellala
 • dellallar
 • dellallara
 • dellallardyr
 • dellallary
 • dellallaryň
 • dellallyk
 • dellaly
 • dellalydy
 • dellalyny
 • dellalynyň
 • dellalyň