degmek deg‧mek işlik

 1. Bir zat ikinji bir zat bilen galtaşmak, ýanaşmak.

 2. Atyp ýa-da salyp nyşana we ş. m. galtaşdyrmak, urmak.

  • Daş baryp yzky maşyna patlap degdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Iki sany ok maşynyň gapdal demrine degipdir. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Ýokuşmak, sürtülmek.

  • Wepanyň eline bir hili ýelmeşik zat degdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Öz bahasyna, nyrhyna, gymmatyna mynasyp bolmak.

  • Kyrk guzuly goýna degip duran mata-da bereýin. («Görogly» eposy)

 5. Azar bermek, ynjatmak.

 6. Göçme manyda Oýun etmek, bälçireşmek.

  • Ýöne bu zatlary bize degip aýdýarsyň-la? («Görogly» eposy)

  • Aşyr Maýsa degip güldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

agyr degmek

seret agyr

 • Bu sorag Gylyç Gajar ogluna örän agyr degdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

degip geçmek

Az wagtlaýyn barmak, baryp gitmek, biriniňkä sowlup geçmek.

 • Eger ertir ony görseňiz, onuň bir minutlykça meniň öýüme degip geçmegini soraň. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

el degmek

seret el

göwne degmek

seret göwün

 • Düýn seniň göwnüňe degipdir ejem, Şol hakda gürleşip otyrdyk biz hem. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Geregim, men onuň göwnüne degdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

göz degmek

seret göz

 • Diýýär: --Göz degmegiň tarapdary sen, Ýel tursa-da, borsuň sebäpkäri sen. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gulaga degmek

seret gulak

 • «Syrtlan barmyş» sesi gulagyna degeli bäri, ol indi gijelerine üzümiň içine-de girip bilenok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

janyna degmek

seret jan

 • Bu sözler Böriýewiň janyna degdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bu enäniň janyna degdi. (M. Gorkiý, Ene)

ok bolup degmek

Güýçli täsir etmek, örän gynandyrmak.

suwuna degmek

seret suw

ýokuş degmek

seret ýokuş

 • Artygyň soňky sözi Aşyra ýokuş degdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Dogrusy, bu ýagdaý oňa birneme ýokuş degdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • degdi
 • degdi-de
 • degdigi
 • degdik
 • degdiler
 • degdim
 • degdimi
 • degdimmi
 • degdiň
 • degdiňiz
 • degen
 • degende
 • degenden
 • degendigi
 • degendiginden
 • degendigine
 • degendigini
 • degendir
 • degene
 • degenem
 • degeni
 • degenine
 • degenini
 • degeniň
 • degenler
 • degenlere
 • degenligi
 • degenok
 • degenokdy
 • degenoklar
 • degensoň
 • deger
 • deger-de
 • degerdi
 • degerdiler
 • degere
 • degeri
 • degerin
 • degerine
 • degerlermi
 • degerli
 • degerlik
 • degermi
 • degermikä
 • degersiň
 • degersiňiz
 • degesi
 • degesim
 • degeňok
 • degibem
 • degip
 • degipdi
 • degipdir
 • degipdirin
 • degipdiris
 • degipdirler
 • degipdirlermi
 • degipmi
 • degipsiň
 • degjege
 • degjegi
 • degjegine
 • degjegini
 • degjegiňi
 • degjek
 • degjekdi
 • degjekdigi
 • degjekdigini
 • degjekmi
 • degme
 • degme-de
 • degmedi
 • degmedige
 • degmedigi
 • degmedigim
 • degmedigine
 • degmedigini
 • degmedik
 • degmediler
 • degmedim
 • degmedimi
 • degmediň
 • degmegi
 • degmegimiz
 • degmegin
 • degmeginden
 • degmegini
 • degmegiň
 • degmejegem
 • degmejegime
 • degmejegini
 • degmejek
 • degmejekdigini
 • degmek
 • degmekde
 • degmekden
 • degmeklik
 • degmekçi
 • degmeli
 • degmelidigi
 • degmelidigine
 • degmelidigini
 • degmelidir
 • degmerin
 • degmeris
 • degmese
 • degmeseler
 • degmesem
 • degmesene
 • degmeseň
 • degmesi
 • degmesin
 • degmesinden
 • degmesine
 • degmesinler
 • degmez
 • degmezdi
 • degmezdim
 • degmeze
 • degmezi
 • degmezinden
 • degmezine
 • degmeziňe
 • degmezler
 • degmezlige
 • degmezligi
 • degmezligiň
 • degmezlik
 • degmezlikden
 • degmezmi
 • degmeýän
 • degmeýändigine
 • degmeýändigini
 • degmeýäne
 • degmeýänlere
 • degmeýänligi
 • degmeýär
 • degmeýärler
 • degmeýärmi
 • degmäge
 • degmäli
 • degmän
 • degmändi
 • degmändiler
 • degmändim
 • degmändir
 • degmändirler
 • degmänem
 • degmäni
 • degmäýin
 • degmäň
 • degse
 • degse-de
 • degsek
 • degseler
 • degselerem
 • degseň
 • degseňizem
 • degsin
 • degsinler
 • degäý
 • degäýdi
 • degäýen
 • degäýjek
 • degäýmegi
 • degäýmekden
 • degäýmeli
 • degäýmese
 • degäýmesin
 • degäýmesinler
 • degäýse
 • degäýýär
 • degýän
 • degýändigi
 • degýändigini
 • degýändir
 • degýänem
 • degýänine
 • degýänini
 • degýänçä
 • degýär
 • degýär-de
 • degýärdi
 • degýärem
 • degýärkä
 • degýärler
 • degýärmi
 • degýärmikä
 • degýärsiň
 • degýärsiňizmi