degirmek de‧gir‧mek işlik

 1. Bir zady ikinji bir zada galtaşdyrmak, ýanaşyk goýmak.

  • Mundan soň bular tirseklerini ýassyga berip, biri-biriniň agzyna agyzlaryny degirjek ýaly ýakyn oturdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Stoly diwara degrip goýmak.

 2. Atyp ýa-da salyp nyşanany we ş. m. zady urmak, galtaşdyrmak.

 3. Bir zat ýokuşdyryp ýa-da sürtüp hapalamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem degirmek - degrer, degripdir.


Duş gelýän formalary
 • degirdi
 • degirdim
 • degirdiň
 • degirjek
 • degirme
 • degirmedi
 • degirmedik
 • degirmediň
 • degirmegi
 • degirmegin
 • degirmegine
 • degirmejek
 • degirmek
 • degirmeler
 • degirmeli
 • degirmelidi
 • degirmerin
 • degirmezlik
 • degirmäge
 • degirmäge-de
 • degirmän
 • degirmändir
 • degirmäň
 • degirse
 • degirsem
 • degirseň
 • degirsin
 • degirýär
 • degirýärler
 • degirýärmi
 • degren
 • degrende
 • degrendiklerine
 • degreni
 • degrenini
 • degreniňi
 • degrerdi
 • degrerin
 • degresi
 • degreýin
 • degrip
 • degripdir
 • degräýjek
 • degräýmek
 • degräýse