degişmek de‧giş‧mek işlik

 1. Özara oýun edişip, bälçireşip gürrüň etmek ýa-da bir hereket etmek, wäşilik bilen biri-biriňe söz gatmak.

  • Begenç adatda gelin-gyzlar bilen sözleşmäge, degişmäge çekinmeýän, wäşi, şowhun bir ýigitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýigitler gülşüp, degşip baryşlaryna, ýoluň kynçylygyny äsgermezlik edýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çalyşmak, alyşmak.

  • Men kitabymy ýoldaşym bilen degişdim.

 3. Özgermek, üýtgemek.

  • Diňe ýiti gözleriniň garaşy biraz degişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Emma häzir ýagdaý üýtgedi, syýasat degişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Biri-birine degmek, gysylmak, ýanaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem degişmek - degşer, degşipdir.


Duş gelýän formalary
 • degişdi
 • degişdiler
 • degişdim
 • degişjegini
 • degişjek
 • degişjekdigini
 • degişme
 • degişmedi
 • degişmegi
 • degişmeginde
 • degişmek
 • degişmekden
 • degişmekligi
 • degişmeklik
 • degişmeler
 • degişmelerden
 • degişmelere
 • degişmeleri
 • degişmelerine
 • degişmelerini
 • degişmeleriniň
 • degişmeleriň
 • degişmeli
 • degişmesi
 • degişmesinden
 • degişmesine
 • degişmesini
 • degişmesiniň
 • degişmäge
 • degişmäge-de
 • degişmän
 • degişmäni
 • degişmäniň
 • degişselerem
 • degişseňem
 • degişýän
 • degişýänini
 • degişýänleriň
 • degişýänçä
 • degişýär
 • degişýärdi
 • degişýärdiler
 • degişýärler
 • degişýärmi
 • degşen
 • degşende
 • degşenden
 • degşenlerem
 • degşenlerinden
 • degşerdi
 • degşerdiler
 • degşesi
 • degşibem
 • degşip
 • degşipdi
 • degşipdir