degişme de‧giş‧me

Özara oýun edişip, bälçireşip edilýän gürrüň ýa-da bir hereket.

 • Dostlaryň teýeneli degişmeleri bir bada ýatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aýsoltanyň degişmesine düşünmedik Begenjiň sesi zaryn çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Eýsem sen ölümden gorkýarsyň-da -- diýip, professor ýönekeý degişme bilen aýtdy we ýylgyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • degişmede
 • degişmeden
 • degişmedi
 • degişmedir
 • degişmedäki
 • degişmeler
 • degişmelerden
 • degişmelerdir
 • degişmelere
 • degişmeleri
 • degişmelerim
 • degişmelerine
 • degişmelerini
 • degişmeleriniň
 • degişmeleriň
 • degişmeli
 • degişmesi
 • degişmesinden
 • degişmesine
 • degişmesini
 • degişmesiniň
 • degişmä
 • degişmäm
 • degişmäme
 • degişmämizdir
 • degişmäni
 • degişmäniň
 • degişmäniňem