degişgenlik de‧giş‧gen‧lik

Degişmäni gowy görüjilik, çeper sözler bilen adamlary gülüşdiregenlik, bälçiklik, wäşilik.

  • Maýa jan, öňküje degişgenligiň, Emma işiňde seň edermenligiň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň şähdaçyklygy, oturyşygy, märeke-meýlis söýmegi, degişgenligi oňa agyr durmuşdan çykmaga kömek edýär. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem degişgenlik - degişgenligi.


Duş gelýän formalary
  • degişgenligi
  • degişgenligine
  • degişgenligiň