degişgen de‧giş‧gen

Degişmekligi gowy görýän, çeper sözleri bilen adamlary gülüşdirip bilýän, bälçik, wäşi, şoh.

  • Ol örän degişgen hem dogumlydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Mollanepes öz döwrüniň sowatly, düşünjeli, degişgen, märeke söýen adamy bolupdyr. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
  • degişgenleri
  • degişgenligi
  • degişgenligine
  • degişgenligiň
  • degişgenlik