deger-degmez de‧ger-deg‧mez

Bahasyndan arzan, geçen bahasyna ýa-da kembaha.

  • Deger-degmezine satmakçymyşyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Geçen güýz we gyşy bilen awlanan tilkileriň, köwükleriň derileri ýatyr, olary hemişeki ýaly, deger-degmez bahasyna Gulman baýyň dükanyna eltip tabşyrmaly däl. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)