deň-duş deň-duş

[deň-du:ş]

Ýaşlary biri-birine ýakyn adamlar, bile önüp-ösen ýoldaş, ýoldaş adamlar.

  • Ol hatlary kellesi gyzan wagtlarynda, deň-duşlaryna görkezerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Munuň deň-duşlary Röwşen adyny tutman, hemişe onuň adyny «Görogly» diýip tutýardylar. («Görogly» eposy)