dawaly da‧wa‧ly sypat

[da:wa:ly]

  1. Ylalaşyga gelinmedik, jedelli.

    • Onuň bilen öňki toýda-da çapylyp, ikisi dawaly bolup çykypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Galmagally, gykylykly, jenjelli.


Duş gelýän formalary
  • dawalysy