dar dar 1

[da:r]

 1. Syrlaşyp duran, gysyp duran (kiçi geýim hakda).

  • Dar balak geýeni halamaýarmyş. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Ini, keseligi boýunça giň bolmadyk, giň däl, insiz.

  • Dar köçe.

 3. Göçme manyda Az zady öz içine alýan, çäkli.

  • Bu sözüň ulanylyş gerimi dardyr.

 4. Göçme manyda Köp taraply bolmadyk, her taraply bolmadyk, her taraplaýyn däl, bir taraply.

  • Dar düşünje.

dar dar 2

[da:r]

Ölüm jezasy berlenleri asmak üçin iki sany dikilen agajyň üstünden keseligine agaç goýlup edilen desga.

 • Syndyrdy duşmanyň guran daryny, Eşidip ejizleň ahy-zaryny. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

dar dar 3

Goşulan sözüniň manysy bilen baglylykda şahs aňladýan söz ýasaýjy goşulma.

 • Bergidar, algydar, minnetdar.


Duş gelýän formalary
 • dar-da
 • dara
 • darady
 • daram
 • darda
 • dardan
 • dardy
 • dardygy
 • dardygyny
 • dardyr
 • darlar
 • darlarynda
 • darlaryndan
 • darlarynyň
 • darlaryň
 • darlaryňdan
 • darlyga
 • darlygy
 • darlygyny
 • darlygynyň
 • darlygyň
 • darlyk
 • darlykdan
 • dary
 • darydyr
 • darym
 • daryndan
 • daryny
 • darynyň
 • daryça
 • daryň