damar da‧mar

 1. Anatomiýa Gan we suwuk zatlaryň hereket edýän sosudalarynyň umumy ady.

  • Ol tüňňi görnüşli bolup; onda gan damarlary ýokdur, emma ol duýujy örän inçejik nerw damarlaryna baýdyr. (S. K. Karanow, Beterlän iriňli göz agyry)

  • Halnazaryň gazaby içine sygmady, gyzardy, damarlary tarsyldap urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Botanika Ösümlikleriň sapak görnüşli ownujak çylgymlary.

ýeňse damary gatamak

seret ýeňse

 • Beýle gürrüňler Garajanyň ýeňse damaryny derrew taýak ýaly gataldýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • damara
 • damaram
 • damarda
 • damardaky
 • damardan
 • damarlar
 • damarlara
 • damarlaram
 • damarlarda
 • damarlardaky
 • damarlardan
 • damarlary
 • damarlarym
 • damarlarymyz
 • damarlaryna
 • damarlarynda
 • damarlaryndaky
 • damarlaryndan
 • damarlaryny
 • damarlarynyň
 • damarlaryň
 • damarly
 • damarsyz
 • damary
 • damarym
 • damarymda
 • damarymdan
 • damaryna
 • damarynda
 • damaryndaky
 • damaryndan
 • damaryny
 • damarynyň
 • damaryň
 • damaryňa
 • damaryňdyr