damak da‧mak at

 1. seret bogaz 1

 2. Nahar, iýmit, huruş.

  • Mundan ozal zalymlarda damagyna gezen çopan, gije-gündiz gan aglaýyp, ýaňagyny ezen çopan. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Pylan ýerde bolanymyzda, pylan tüýsli damak berýärdiler, gowy naharlar berýärdiler -- diýip, bu burunlagyň agzyndaky hemişe nahar gürrüňidi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Myradyň nahardan bizar bolup ýatandygyny, gören Garly: --Myrat damagam iýmedi -- diýip gynandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem damak - damagy.

damagyndan nan ötmezlik

Bir zadyň hasratyny çekip, bir zat hakda ünji edip, işdäden kesilmeklik.

damagyny çalmak

Bogazyny kesmek, öldürmek.

 • Musa aga goluny çermedi, pyçagyny daşa çaldy, toklyny güýldi-de, damagyny çaldy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

damak bolmak

Dadyrarlar diýip tamakin bolmak.

pagta bilen damagyny çalmak

Süýji dil bilen işini görmek.

damak dolmak

Begençden ýa-da gynançdan ýaňa hamsykmak, agyň tutmak.

 • Begenjinden Gözel ejäniň damagy doldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Garrynyň damagy doldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • damaga
 • damagam
 • damagy
 • damagym
 • damagymda
 • damagymdan
 • damagymy
 • damagyna
 • damagynda
 • damagyndan
 • damagyny
 • damagynyň
 • damagyň
 • damagyňa
 • damagyňy
 • damakda
 • damakdaky
 • damakdan
 • damaklary
 • damaklaryndan
 • damaklaryny