daldalatmak dal‧da‧lat‧mak işlik

Eliňi öňüňe tutup gorag, pena etdirmek.

  • Ol taýagyň öňünde elini daldaladyp, her näçe ýalbarsa-da, Nepesiň ýüregi barha daşa dönýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem daldalatmak - daldaladýar, daldaladar, daldaladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • daldaladyp