dalbar dal‧bar

Üstüne üzüm çyrmaşdyrylan telär görnüşli bassyrma.

  • Howlynyň içiniň giň meýdanynda üzüm dalbary we başga miweli agaçlar bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol haýatdaky üzüm dalbarlaryna timar berip ýören bagbana gygyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • dalbara
  • dalbarlary
  • dalbarlaryna
  • dalbarlyk
  • dalbary
  • dalbarynyň
  • dalbaryň