dakmak dak‧mak işlik

 1. Tikip berkitmek (ilik, bagjyk we ş. m. zat hakynda).

  • Köýnegimiň ýeňine ilik dakdym.

 2. Ýük, goş-golaň urmak.

  • Men ýükümi olaryň düýesine dakdym.

 3. Baglamak, iltemek, asmak.

  • Olaryň boýunlaryna gulçulyk zynjyryny dakmak isleýän adamhor jellatlaryň ýigrenç pygyllaryny paş etdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Äri ölen aýaly äriniň doganyna äre bermek, çatmak.

  • Uly agasy ölse, onuň aýalyny kiçisine dakardylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

at dakmak

 1. seret at 2

  • Annagula köpçüligiň ýene bir dakan ady züwwetdindi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Makul bilmezlik, edilen işe göwnüýetmezçilik etmek.


Duş gelýän formalary
 • dakaly
 • dakalyň
 • dakan
 • dakandyklaryny
 • dakanlar
 • dakanlarynda
 • dakanmyş
 • dakanok
 • dakansoň
 • dakanymy
 • dakanymyz
 • dakanynda
 • dakanyň
 • dakar
 • dakardy
 • dakardylar
 • dakarlar
 • dakaryn
 • dakarys
 • dakasym
 • dakaýmaly
 • dakaýyn
 • dakdy
 • dakdyk
 • dakdylar
 • dakdym
 • dakdyň
 • dakdyňyz
 • dakjagam
 • dakjagyny
 • dakjak
 • dakjakmy
 • dakma
 • dakmaga
 • dakmagy
 • dakmagymy
 • dakmagyny
 • dakmagyň
 • dakmak
 • dakmakda
 • dakmakdan
 • dakmaklaryny
 • dakmaklyga
 • dakmaklyk
 • dakmakçy
 • dakmaly
 • dakmalydy
 • dakmalydygyny
 • dakmalydyrlar
 • dakman
 • dakmandyklaryna
 • dakmany
 • dakmasam
 • dakmasaň
 • dakmaýar
 • daksa
 • daksalar
 • daksam
 • daksaň
 • dakyp
 • dakypdy
 • dakypdym
 • dakypdyr
 • dakypdyr-da
 • dakypdyrlar
 • dakypsyňyz
 • dakyň
 • dakýan
 • dakýandygy
 • dakýanyň
 • dakýar
 • dakýar-da
 • dakýardy
 • dakýardylar
 • dakýardym
 • dakýarlar
 • dakýarmyň
 • dakýarys