dagy-duwara da‧gy-du‧wa‧ra

[dagy-duwa:ra]

Mundan beýläk, indiden beýläk, ikilenç.

  • Men dagy-duwara beýtmerin. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  • Dagy-duwara ýene-de şeýle mekirligiň ýüze çykaýsa, seniň diňe gümüňi çekip goýman. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Dagy-duwara biziň gapymyza köw salaýsaň, heziliňi alaryn -- diýip, onuň yzyndan hemle urdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)