dagamak da‧ga‧mak işlik

[da:gamak]

 1. Pytrap gitmek, dagynyk hala geçmek, ýaýramak.

  • Hikmet Isfahany Musa aganyň boýnundan basyp, dagap ýatan bugdaýy görkezdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Her kim öz ugruna gitmek, dargamak, pytramak.

  • Myhmanlar giçden soň dagadylar. (A. S. Puşkin, Tabytçy)

 3. Bölünip her haýsy bir ýerde bolmak, böleklere bölünip gitmek.

 4. Köp ulanmak zerarly sandan galmak, ýyrtylmak.

  • Onuň eşigi dagapdyr.

 5. Weýran bolmak, çaşmak.

  • Köne çatma halys dagandyr.

deregi dagamak

Halys zat galman gutarmak, ýok bolup gitmek (ýaşaýyş, durmuş barada).

 • Ol pahyryň deregi dagady.


Duş gelýän formalary
 • dagady
 • dagadylar
 • dagajak
 • dagam
 • dagama
 • dagamadyk
 • dagamagy
 • dagamagyny
 • dagamagyň
 • dagamak
 • dagamaklygy
 • dagamaklygyň
 • dagamakçy
 • dagaman
 • dagamandyrlar
 • dagamasy
 • dagamaz
 • dagamaýan
 • dagan
 • daganda
 • dagandan
 • dagandyr
 • daganmy
 • dagap
 • dagapdyr
 • dagapsyňyz
 • dagar
 • dagara
 • dagardy
 • dagasyn
 • dagaýança
 • dagaýar
 • dagaýarlar
 • dagaň