dag dag 1 at

[da:g]

Tekizlikleriň belli bir ýerlerinde ýokary galyp giden daş jynsly, massaly beýiklikler.

 • Gör, nähili görnükli, keremli daglar! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Dagdan arkasy bolanyň, daşdan ýüregi bolar -- diýip, halk nakylynda aýdylýar.

 • Dagy-daşy ýel bozar, adam arasyny -- söz. (nakyl)

 • Dag başy dumansyz bolmaz, är başy -- hyýalsyz. (nakyl)

dabarasy dagaşmak

seret dabara

 • Tüweleme, dabaraňyz dag aşýar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Şondan soň Rejebiň dabarasy dag aşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dag dag 2 at

[da:g]

Salnan tagma, belgi, nyşan.

dag basmak

Gyzdyrylan metal bilen tagma salmak, nyşan galdyrmak.

 • Tebip ejäniň saçy sary, Dag basmakdyr ökde käri. («Tokmak» žurnaly)

ýürekde dag galmak

seret ýürek 1

 • Jellatlar tapmasyn derdine derman, Ýüreginde galsyn dag bilen arman. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • daga
 • dagady
 • dagam
 • dagda
 • dagdaky
 • dagdan
 • dagdanam
 • dagdandyr
 • dagdy
 • dagdyr
 • dagdyň
 • daglam
 • daglar
 • daglar-da
 • daglara
 • daglaram
 • daglarda
 • daglardaky
 • daglardan
 • daglardy
 • daglardyr
 • daglarmyka
 • daglary
 • daglarydyr
 • daglarym
 • daglarymy
 • daglarymyz
 • daglarymyzdaky
 • daglaryn
 • daglaryna
 • daglarynda
 • daglaryndaky
 • daglaryndan
 • daglaryny
 • daglarynyň
 • daglaryň
 • daglaryňa
 • daglaryňda
 • daglaryňyz
 • daglaryňyzy
 • dagly
 • daglyga
 • daglygy
 • daglygydyr
 • daglygyna
 • daglygynda
 • daglygyndan
 • daglygyny
 • daglygynyň
 • daglygyň
 • daglyk
 • daglykda
 • daglykdyr
 • daglylar
 • daglylary
 • daglylaryň
 • daglylygy
 • daglylykda
 • dagmy
 • dagmydyr
 • dagsyz
 • dagy
 • dagy-da
 • dagydy
 • dagydyr
 • dagym
 • dagymda
 • dagymy
 • dagymyka
 • dagymyz
 • dagymyzy
 • dagymyň
 • dagyn
 • dagyna
 • dagynam
 • dagynda
 • dagyndaky
 • dagyndan
 • dagyny
 • dagynyň
 • dagynyňkydy
 • dagyň
 • dagyňa
 • dagyňy
 • dagyňyzyň