daş1 sypat

Uzak aralykda bolan, uzak aralykda ýerleşen, alys, uzak.

 • Kime hat ýazyp otyrsyň, daş ýeremi ýa-da ýakynamy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Hemedan daş bolsa, kädi ýakyn. (nakyl)

daş2 sypat

 1. Bir zadyň daşky tarapy, daş-töweregi, düzüw ýüzi.

  • Käsesindäki çaýy çäýnegine guýjak bolanda, daşyna dökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Daşy jäjek, içi möjek. (nakyl)

  • Çelegiň daşy hapalanypdyr.

 2. seret daşary1

  • Daş çykyp içeri giren badyna: -- Baý-baý, howa ýaman sowapdyr -- diýdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Has, örän, iňňän.

  • Bu mata ondan daş gowy.

 4. Kömekçi söz rolunda.

  • Olaryň öýi şäheriň daşynda ýerleşýär.

daşynda aýlanmak

Birine gowy hyzmat etmek, ýaranjaňlyk etmek.

daş3 at

[da:ş]

 1. Tokga ýa-da tutuş massadan ybarat, suwda pytramaýan, süýnmeýän gaty dag jynsy.

  • Dag görki -- daş, ýüz görki -- gaş, agyz görki -- diş. (nakyl)

 2. Şol hili dag jynsynyň bir tokgasy.

çalgy daş

Pyçak we ş. m. ýiteltmek üçin çalynýan daş.

daş ýürek

seret ýürek1

gök daş bolmak

Gaty üşemek, aglamak, we ş. m. sebäpli reňkiň üýtgemek, ýüzüň gögermek.

 • Gök daş bolan Myrat bir ýan ýykyldy, Çala eşidildi ondan hyrkyldy. (M. Seýidow, Gijeki Myhman)

paltaň daşa degmek

seret palta

 • Paltam daşa degdi, çykmady tamam. («Tokmak» žurnaly)