daş 1 sypat

Uzak aralykda bolan, uzak aralykda ýerleşen, alys, uzak.

 • Kime hat ýazyp otyrsyň, daş ýeremi ýa-da ýakynamy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Hemedan daş bolsa, kädi ýakyn. (nakyl)

daş 2 sypat

 1. Bir zadyň daşky tarapy, daş-töweregi, düzüw ýüzi.

  • Käsesindäki çaýy çäýnegine guýjak bolanda, daşyna dökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Daşy jäjek, içi möjek. (nakyl)

  • Çelegiň daşy hapalanypdyr.

 2. seret daşary 1

  • Daş çykyp içeri giren badyna: -- Baý-baý, howa ýaman sowapdyr -- diýdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Has, örän, iňňän.

  • Bu mata ondan daş gowy.

 4. Kömekçi söz rolunda.

  • Olaryň öýi şäheriň daşynda ýerleşýär.

daşynda aýlanmak

Birine gowy hyzmat etmek, ýaranjaňlyk etmek.

daş 3 at

[da:ş]

 1. Tokga ýa-da tutuş massadan ybarat, suwda pytramaýan, süýnmeýän gaty dag jynsy.

  • Dag görki -- daş, ýüz görki -- gaş, agyz görki -- diş. (nakyl)

 2. Şol hili dag jynsynyň bir tokgasy.

çalgy daş

Pyçak we ş. m. ýiteltmek üçin çalynýan daş.

daş ýürek

seret ýürek 1

gök daş bolmak

Gaty üşemek, aglamak, we ş. m. sebäpli reňkiň üýtgemek, ýüzüň gögermek.

 • Gök daş bolan Myrat bir ýan ýykyldy, Çala eşidildi ondan hyrkyldy. (M. Seýidow, Gijeki myhman)

paltaň daşa degmek

seret palta

 • Paltam daşa degdi, çykmady tamam. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • daşa
 • daşady
 • daşam
 • daşda
 • daşdady
 • daşdadyr
 • daşdaky
 • daşdan
 • daşdanam
 • daşdandyr
 • daşdy
 • daşdygyna
 • daşdygyny
 • daşdym
 • daşdyr
 • daşlar
 • daşlara
 • daşlaram
 • daşlarda
 • daşlardan
 • daşlardyr
 • daşlary
 • daşlarydyr
 • daşlarym
 • daşlarymyň
 • daşlaryna
 • daşlarynda
 • daşlaryndan
 • daşlaryny
 • daşlarynyň
 • daşlaryň
 • daşly
 • daşlyga
 • daşlygy
 • daşlygyna
 • daşlygynda
 • daşlygyny
 • daşlygynyň
 • daşlygyň
 • daşlyk
 • daşlykda
 • daşlykdan
 • daşlykdyr
 • daşlylygy
 • daşmy
 • daşraga
 • daşrak
 • daşrakda
 • daşrakdan
 • daşrakdy
 • daşsyz
 • daşy
 • daşydyr
 • daşym
 • daşyma
 • daşymda
 • daşymdan
 • daşymdanam
 • daşymy
 • daşymyz
 • daşymyza
 • daşymyzda
 • daşymyzdan
 • daşymyzy
 • daşymyň
 • daşyna
 • daşynam
 • daşynda
 • daşyndady
 • daşyndadyr
 • daşyndan
 • daşyndanam
 • daşyny
 • daşynyň
 • daşyň
 • daşyňa
 • daşyňam
 • daşyňda
 • daşyňdan
 • daşyňy
 • daşyňyz
 • daşyňyza
 • daşyňyzda
 • daşyňyzdan
 • daşyňyzy