daňy da‧ňy

 1. Ýara we ş. m. daňmak üçin sargy, sarag.

  • Bu üç gyzyl esgeriň ýaralarynyň daňylary, şol ýaralanan wagtlarynda özleriniň daňan daňylarydy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Bir zady daňmak, güýlmek üçin bölek ýüp, bag.

  • Haşlap uludan demini alyp, iki elini bykynyna urup, otla seretdi, yzyndan Nurgeldiniň golunyň, aýagynyň daňylaryny kesişdirip boşatdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Daňlyp goýlan gülebent, düwünçek, ýük.

  • Zawoda ugratmak üçin basylyp goýlan pagta daňylary uzakdan dag ýaly bolup görünýärdi.


Duş gelýän formalary
 • daňa
 • daňam
 • daňyda
 • daňydan
 • daňylar
 • daňylara
 • daňylary
 • daňylarydy
 • daňylaryny
 • daňyly
 • daňylygy
 • daňym
 • daňymy
 • daňyny
 • daňynyň
 • daňysy
 • daňysyna
 • daňysynam
 • daňysyny
 • daňysyz
 • daňyň