daňmak daň‧mak işlik

 1. Ýüpüň we ş. m. zatlaryň uçlaryny birleşdirip baglamak, uçlaryny düwmek.

 2. Bir zady baglap goýmak, berkidip goýmak, iltemek.

  • Boýnuna zynjyr salyp, ullakan bir gara daşa daňyp goýýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aty daňmak. Düýäni gazygyna daňmak.

 3. Daşyny saramak, baglamak.

  • Men goş daňyp gezmekden irdim. («Tokmak» žurnaly)

  • Oba tebipleri dürli zatlardan taýynlanan melhemi ýapyp, Artygyň ýarasyny täzeden daňmakçy boldular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Duşmanlar muny öldir ýaly urup, elini-aýagyny pugta arkasyna daňypdyrlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

aýagyny daňmak

seret aýak

gülberini arkasyna daňmak

 1. seret gülber

 2. Ýüpsüz daňmak, köp garaşmaga mejbur etmek, köp garaşdyrmak.

  • Ol meni ýüpsüz daňdy.


Duş gelýän formalary
 • daňaly
 • daňam
 • daňan
 • daňanda
 • daňandan
 • daňandygy
 • daňanlar
 • daňanlaryndan
 • daňanlygy
 • daňansoň
 • daňanyň
 • daňar
 • daňardy
 • daňarlar
 • daňaryn
 • daňarys
 • daňaý
 • daňaýmaly
 • daňaýmasaň
 • daňaýyn
 • daňaýyň
 • daňdy
 • daňdy-da
 • daňdylar
 • daňdym
 • daňdyň
 • daňjak
 • daňmadylar
 • daňmaga
 • daňmaga-da
 • daňmagy
 • daňmak
 • daňmakçy
 • daňmaly
 • daňmalydygyny
 • daňman
 • daňmandyr
 • daňsak
 • daňsalar
 • daňsaň
 • daňsaňyz
 • daňybam
 • daňyp
 • daňypdy
 • daňypdylar
 • daňypdyr
 • daňypdyr-da
 • daňypdyrlar
 • daňyň
 • daňýan
 • daňýar
 • daňýardy
 • daňýardylar
 • daňýardyň
 • daňýarlar
 • daňýaryn
 • daňýarys