daýym da‧ýym

[da:ýym]

Dialektal söz Elmydama, hemişe, baky, ömür, mydam.

her daýym

Käwagt, käýarym, käte-käte.

  • Kuly her daýym Ogulbikäniň aýdan gürrüňine jak-jak gülüp: -- Hä, onsoň! -- diýip, gürrüňiniň yzyna garaşardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • daýyma
  • daýymam
  • daýymdyr
  • daýymlar
  • daýymlara
  • daýymlardan
  • daýymy
  • daýymyň
  • daýymyňam