düzmek düz‧mek işlik

 1. Birnäçe zady ýüpe, çişe we ş. m. yzygiderli ötürip çykmak.

  • Jigitler gulan etini tüpeň çybygyna düzüp, kebap bişirdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Böleklerini, şaýlaryny ýygnaşdyryp, gurnap ýola goýmak.

  • Bäşatary söküp, ýaňadan düzmek.

 3. Kirişlerini çekip, sesini sazlaşdyrmak.

  • Dutary düzmek.

 4. Hasyl etmek, emele getirmek.

  • Amyderýanyň çökündileri Garagumy düzýän esasy jynslary emele getirýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

 5. Döretmek, ýazmak (şygyr, hat we ş. m. hakda).

  • Deržawin hem Petrow sazyn çaldylar, Aýdym düzüp gahrymanyň şanyna. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Bu ikisi goşgujyklar we aýdymlar düzerdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 6. Köpçüligiň güýjüni çekmek ýoly bilen esaslandyrmak, gurmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düzmek - düzdüm, düzdüň, düzüpdir.


Duş gelýän formalary
 • düzdi
 • düzdügim
 • düzdük
 • düzdüler
 • düzdüm
 • düzdür
 • düzdüň
 • düzeli
 • düzeliň
 • düzen
 • düzende
 • düzenden
 • düzendigi
 • düzendigine
 • düzendigini
 • düzendiklerine
 • düzendir
 • düzenem
 • düzeni
 • düzenine
 • düzeniň
 • düzeniňden
 • düzenler
 • düzenlerinde
 • düzenlerine
 • düzenleriň
 • düzenligi
 • düzer
 • düzerdi
 • düzerdiler
 • düzerdim
 • düzerin
 • düzeris
 • düzerler
 • düzesi
 • düzgün
 • düzjegini
 • düzjek
 • düzjekdigini
 • düzleri
 • düzlerinde
 • düzlerinden
 • düzleriň
 • düzlügi
 • düzlügidir
 • düzlüginde
 • düzlüginden
 • düzlügini
 • düzlüginiň
 • düzlügiň
 • düzlük
 • düzlükdi
 • düzlükleri
 • düzlükleridir
 • düzlüklerinde
 • düzlüklerindedir
 • düzlüklerinden
 • düzlüklerini
 • düzlükleriniň
 • düzlükleriň
 • düzme
 • düzmedim
 • düzmegi
 • düzmegidir
 • düzmegine
 • düzmegini
 • düzmeginiň
 • düzmegiň
 • düzmek
 • düzmekde
 • düzmekden
 • düzmekdi
 • düzmekdir
 • düzmeklerine
 • düzmeklige
 • düzmekligi
 • düzmekligiň
 • düzmeklik
 • düzmeklikde
 • düzmeler
 • düzmelere
 • düzmeleri
 • düzmelerinde
 • düzmelerinden
 • düzmelerini
 • düzmeleriň
 • düzmeli
 • düzmelidi
 • düzmelidigi
 • düzmelidir
 • düzmelidirler
 • düzmesi
 • düzmesinde
 • düzmesini
 • düzmez
 • düzmezden
 • düzmeýän
 • düzmeýärler
 • düzmäge
 • düzmän
 • düzmändir
 • düzmäni
 • düzmäniň
 • düzse
 • düzse-de
 • düzsek
 • düzseler
 • düzsem
 • düzsemem
 • düzsene
 • düzseň
 • düzsün
 • düzüp
 • düzüpdi
 • düzüpdiler
 • düzüpdir
 • düzüpdirler
 • düzüň
 • düzýän
 • düzýändigi
 • düzýändiginden
 • düzýändigini
 • düzýändiklerine
 • düzýändiklerini
 • düzýändir
 • düzýändirler
 • düzýäni
 • düzýäniňiz
 • düzýänler
 • düzýänleri
 • düzýänleriň
 • düzýänligi
 • düzýänliginden
 • düzýänligini
 • düzýär
 • düzýär-de
 • düzýärdi
 • düzýärdiler
 • düzýäris
 • düzýärler