dürtdürmek dürt‧dür‧mek işlik

  1. Biriniň böwrüne kakdyrmak, bärsine seretdirmek.

    • Ol dostunyň böwrüne dürtdürip, daş çykdy.

  2. Bir ujy ýiti zady ikinji bir zada sançdyrmak, sokdurmak.

    • Gury, gözüme çöp dürtdürenim galdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • dürtdürenim
  • dürtdürip
  • dürtdürmek