düşürmek dü‧şür‧mek işlik

 1. Ýokardan ýa-da eliňden aşaklygyna gaçyrmak, ýere gaçyrmak.

  • Käbiri bolsa tamdyrda çöregini ýandyrýar ýa-da düşürýär-de: -- Şu saparky unumyz erbet -- diýip, öz günäsini hem bugdaýyň, unuň üstüne ýükleýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zadyň üstünden alyp, ýerde goýmak, bir zadyň üstünden ýere indermek, düşmäge hemaýat etmek.

  • Ony göterip diýen ýaly maşyndan düşürdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ondan Aýna ejäni goltuklap düşürdiler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Oňa dil gaýtarman, bedrelerine goýup, küýzesini düşürip, aglamjyrap, öýe girip gitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Hoşgeldi öýden çykyp, furgonçy bilen birlikde goşlary düşürmäge başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Gepleşik dili Akyl ýetirmek, aňlatmak, düşündirmek.

ele düşürmek

seret el

 • Wepa bu işi bilen bir erbet duşmany ýanynyň nökerleri bilen birlikde ele düşürdi. (A. Gowşudow, Eserler)

jaýyna düşürmek

seret jaý

 • Öz mertebesini belent tutdy, tüýs jaýyna düşürdi. (M. Gorkiý, Ene)

ruhdan düşürmek

seret ruh

 • Ekilen däneler taşlanan ýerinde galyp, şüdügäriň tozap ýatmagy, ýylyň ýaman rejesi daýhany ruhdan düşürdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • düşürdi
 • düşürdi-de
 • düşürdik
 • düşürdiler
 • düşürdim
 • düşürdiň
 • düşürdiňmi
 • düşüreli
 • düşüreliň
 • düşüren
 • düşürende
 • düşürenden
 • düşürendigi
 • düşürendigini
 • düşürendikleri
 • düşürendiklerini
 • düşüreni
 • düşürenimi
 • düşürenimiz
 • düşüreninden
 • düşüreniňden
 • düşürenler
 • düşürenlerem
 • düşürenleri
 • düşürenlerinde
 • düşürenlerinden
 • düşürenok
 • düşürensoň
 • düşürer
 • düşürerdi
 • düşürerdiň
 • düşürere
 • düşüreris
 • düşürerler
 • düşürersiňiz
 • düşüreýin
 • düşürip
 • düşüripdi
 • düşüripdir
 • düşüripdir-de
 • düşüripdirler
 • düşüriň
 • düşürjegini
 • düşürjeginiň
 • düşürjek
 • düşürjekdigine
 • düşürme
 • düşürmedi
 • düşürmedik
 • düşürmediler
 • düşürmediň
 • düşürmegi
 • düşürmeginde
 • düşürmegine
 • düşürmegini
 • düşürmegiň
 • düşürmek
 • düşürmekde
 • düşürmekden
 • düşürmekdi
 • düşürmekdir
 • düşürmeklik
 • düşürmekçi
 • düşürmeler
 • düşürmelerde
 • düşürmelere
 • düşürmeleri
 • düşürmeleriň
 • düşürmeli
 • düşürmelidir
 • düşürmeris
 • düşürmeseler
 • düşürmesi
 • düşürmesini
 • düşürmesiniň
 • düşürmez
 • düşürmezdi
 • düşürmezlige
 • düşürmezligi
 • düşürmezligine
 • düşürmezlik
 • düşürmezlikden
 • düşürmeýän
 • düşürmeýändigini
 • düşürmeýär
 • düşürmeýärdi
 • düşürmeýärdik
 • düşürmeýärler
 • düşürmeýärsiňiz
 • düşürmäge
 • düşürmän
 • düşürmändir
 • düşürmändirler
 • düşürmäni
 • düşürmäniň
 • düşürse
 • düşürse-de
 • düşürsin
 • düşüräýjek
 • düşüräýse
 • düşürýän
 • düşürýändigini
 • düşürýändir
 • düşürýänler
 • düşürýänlere
 • düşürýänleriň
 • düşürýär
 • düşürýär-de
 • düşürýärdi
 • düşürýärdiler
 • düşürýärin
 • düşürýärler
 • düşürýärsiňiz