düşünmek dü‧şün‧mek işlik

 1. Pikirlenip manysyny aňlamak, oýlanyp manysyny bilmek, akyl ýetirmek, bilmek.

  • Pökgi walanyň soňky sözüne hiç kim düşünmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Daýhan hiç bir zat düşünmeýär -- diýen oý seniň göwnüňe gelmesin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Men diňe şol belgiden bärde azat, erkana, buýsançly gezýän -- diýip düşünýärdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. seret ýuwunmak

  • Ol suwa düşündi, akja boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • düşündem
 • düşündi
 • düşündi-de
 • düşündigini
 • düşündigiçe
 • düşündigiňizi
 • düşündik
 • düşündiler
 • düşündim
 • düşündim-de
 • düşündimi
 • düşündimmi
 • düşündir
 • düşündiň
 • düşündiňiz
 • düşündiňizmi
 • düşündiňmi
 • düşüneli
 • düşüneliň
 • düşünem
 • düşünemizok
 • düşünemok
 • düşünen
 • düşünende
 • düşünenden
 • düşünendigi
 • düşünendigimi
 • düşünendigine
 • düşünendigini
 • düşünendigiňi
 • düşünendigiňizi
 • düşünendiklerine
 • düşünendiklerini
 • düşünene
 • düşünenem
 • düşüneni
 • düşüneninden
 • düşünenini
 • düşüneniň
 • düşünenlerini
 • düşünenligi
 • düşünenmiş
 • düşünenok
 • düşünenokdy
 • düşünensoň
 • düşüner
 • düşüner-de
 • düşünerden
 • düşünerdi
 • düşünerdik
 • düşünerdiler
 • düşünerdiň
 • düşünerin
 • düşünerler
 • düşünerlermikä
 • düşünerli
 • düşünermi
 • düşünersiň
 • düşünersiňiz
 • düşünerçe
 • düşünesi
 • düşünesim
 • düşünesiň
 • düşüneňok
 • düşüneňokmy
 • düşüngin
 • düşünibem
 • düşünip
 • düşünipdi
 • düşünipdiler
 • düşünipdir
 • düşünipdir-de
 • düşünipdirler
 • düşünipjik
 • düşünipmi
 • düşünipsiň
 • düşüniň
 • düşünjege
 • düşünjegem
 • düşünjegimi
 • düşünjegine
 • düşünjegini
 • düşünjek
 • düşünjeklerini
 • düşünme
 • düşünme-de
 • düşünmedi
 • düşünmedigi
 • düşünmedik
 • düşünmediler
 • düşünmedim
 • düşünmedimi
 • düşünmediň
 • düşünmediň-de
 • düşünmediňiz
 • düşünmediňizmi
 • düşünmediňmi
 • düşünmegem
 • düşünmegi
 • düşünmegidir
 • düşünmegimiz
 • düşünmeginde
 • düşünmegine
 • düşünmegini
 • düşünmegiň
 • düşünmegiňe
 • düşünmegiňiz
 • düşünmegiňize
 • düşünmejegem
 • düşünmejegine
 • düşünmejegini
 • düşünmejegiňizi
 • düşünmejek
 • düşünmejekdigi
 • düşünmejekdigini
 • düşünmek
 • düşünmekde
 • düşünmekden
 • düşünmekdir
 • düşünmekleri
 • düşünmeklerine
 • düşünmeklerini
 • düşünmeklige
 • düşünmekligi
 • düşünmekligine
 • düşünmekliginiň
 • düşünmekligiň
 • düşünmeklik
 • düşünmeklikde
 • düşünmeklikden
 • düşünmeklikdir
 • düşünmekçi
 • düşünmelem
 • düşünmelerin
 • düşünmelerini
 • düşünmeli
 • düşünmelidigini
 • düşünmelidir
 • düşünmelidirler
 • düşünmeris
 • düşünmersiň
 • düşünmersiňiz
 • düşünmese
 • düşünmese-de
 • düşünmeseler
 • düşünmeselerem
 • düşünmesem
 • düşünmesemem
 • düşünmeseň
 • düşünmeseňem
 • düşünmeseňiz
 • düşünmesi
 • düşünmesin
 • düşünmesiniň
 • düşünmesinler
 • düşünmez
 • düşünmezden
 • düşünmezdi
 • düşünmezdiler
 • düşünmezdim
 • düşünmeze
 • düşünmezler
 • düşünmezlige
 • düşünmezligi
 • düşünmezliginden
 • düşünmezligine
 • düşünmezliginiň
 • düşünmezligiň
 • düşünmezlik
 • düşünmezlikde
 • düşünmezlikden
 • düşünmezlikdir
 • düşünmezmi
 • düşünmeýän
 • düşünmeýändigi
 • düşünmeýändigimi
 • düşünmeýändigimiz
 • düşünmeýändigine
 • düşünmeýändigini
 • düşünmeýändiginiň
 • düşünmeýändigiň
 • düşünmeýändikleri
 • düşünmeýändiklerinden
 • düşünmeýändiklerini
 • düşünmeýändir
 • düşünmeýänem
 • düşünmeýänini
 • düşünmeýänler
 • düşünmeýänleri
 • düşünmeýänligi
 • düşünmeýänligini
 • düşünmeýänligiňiz
 • düşünmeýär
 • düşünmeýärdi
 • düşünmeýärdik
 • düşünmeýärdiler
 • düşünmeýärdim
 • düşünmeýärin
 • düşünmeýäris
 • düşünmeýärler
 • düşünmeýärlermi
 • düşünmeýärmi
 • düşünmeýärsiň
 • düşünmeýärsiňiz
 • düşünmeýärsiňizmi
 • düşünmäge
 • düşünmäliň
 • düşünmän
 • düşünmändigi
 • düşünmändigini
 • düşünmändigiňi
 • düşünmändim
 • düşünmändir
 • düşünmändirin
 • düşünmändirler
 • düşünmäne
 • düşünmäni
 • düşünmänim
 • düşünmäniň
 • düşünmänjik
 • düşünmänmi
 • düşünmänsiň
 • düşünmänsoň
 • düşünse
 • düşünse-de
 • düşünsediňiz
 • düşünsek
 • düşünseler
 • düşünselerem
 • düşünsem-de
 • düşünseň
 • düşünseňem
 • düşünsin
 • düşünsinler
 • düşünäý
 • düşünäýiň
 • düşünäýjek
 • düşünäýme
 • düşünäýmeginden
 • düşünäýmekden
 • düşünäýmeli
 • düşünäýmeseler
 • düşünýän
 • düşünýändigi
 • düşünýändiginden
 • düşünýändigine
 • düşünýändigini
 • düşünýändiklerine
 • düşünýändiklerini
 • düşünýändir
 • düşünýändirin
 • düşünýändirler
 • düşünýäne
 • düşünýänem
 • düşünýäni
 • düşünýänini
 • düşünýäniň
 • düşünýänler
 • düşünýänlere
 • düşünýänligi
 • düşünýänligimiz
 • düşünýänligini
 • düşünýänçä
 • düşünýär
 • düşünýär-de
 • düşünýärdi
 • düşünýärdiler
 • düşünýärdim
 • düşünýärdiň
 • düşünýärin
 • düşünýäris
 • düşünýärler
 • düşünýärmi
 • düşünýärmiň
 • düşünýärsiň
 • düşünýärsiňiz
 • düşünýärsiňizmi