düýp at

 1. Bir zadyň aşak tarapy, aşagy, asty.

  • Ol demir ýoluň ýakasyndaky haýatyň düýbüne bukulyp, telegrafa golaýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň iç tarapynyň gutaran ýeri.

  • Syçan biraz salymdan soň agzy dar, düýbi giň bir hin ýasap çykypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Ol guýynyň düýbüni görmän, bedresindäki suwy döken-saçan edip, zordan ýabysyny suwa ýakdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Tör.

  • Ol ikisi düýpde, artelden alan dokmalarynyň üstünde ýüzlerini galdyrman çitýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Ýerden şahalanyp gidýän ösümlikleriň, agaçlaryň kök sistemasy.

 5. Uly agaçlaryň we käbir ösümlikleriň bir sanysy.

  • Ýap boýlarynyň her ýerinde bir düýp tut, uzakdan bolsa hellewläp erik agaçlary görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Her düýp gowaçany ösdürip, kemala getirmek üçin, gör näçe azaplar çekilipdir. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 6. Esasy, esas, özen.

  • Ol şeýle bir ýeserlik bilen mylaýymsyrady welin, komandir bu ýeserlikleriň düýp mazmunyny eýýäm aňlady we onuň ýüzünde ýigrenç alamatlary peýda boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düýp - düýbüm, düýbüň.

düýbüne ýetmek

Doly anygyny bilmek, meseläni hemme taraplaýyn aýdyňlaşdyrmak.

düýbüni tutmak

Esasyny goýmak, esaslandyrmak.

düýp tutmak

 1. Kök urmak.

 2. Mazaly ornaşmak, bütinleý ýerleşmek.

düýp almak

Kök urmak, gögermek.

 • Käbir düýp alan nahallary-da gyzgyn gün köýdürýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

düýp işlik

Grammatik termin seret işlik

guýynyň düýbüne düşen ýaly bolmak

seret guýy


Duş gelýän formalary
 • düýbe
 • düýbedik
 • düýbi
 • düýbi-de
 • düýbüm
 • düýbün
 • düýbünde
 • düýbünden
 • düýbündenem
 • düýbündäki
 • düýbüne
 • düýbüni
 • düýbüniň
 • düýbüň
 • düýpde
 • düýpden
 • düýpdenmi
 • düýpdäki
 • düýpler
 • düýplerde
 • düýplerden
 • düýpleri
 • düýplerinde
 • düýplerinden
 • düýplerine
 • düýplerini
 • düýpleriniň
 • düýpleriň
 • düýpleýin
 • düýpli
 • düýplüdi
 • düýplügiň
 • düýplüligi
 • düýplüligini
 • düýplüliginiň
 • düýpsüz
 • düýpsüzlige