dözmek döz‧mek işlik

 1. Birehim bolmak, rehimsizlik etmek, göz gyýmak, nebsiň agyrmazlyk.

  • Siz neneň meni şoňa bermäge dözjek. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Çydam etmek, döz gelmek, çydamak.

  • Mydam sen diýp gezerin, Jebriňe-de dözerin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dözmek - dözdüm, dözdüň, dözüpdir.


Duş gelýän formalary
 • dözdi
 • dözdüň
 • dözdüňiz
 • dözemok
 • dözen
 • dözenok
 • dözer
 • dözeri
 • dözerin
 • dözeýin
 • dözeňok
 • dözgün
 • dözjek
 • dözme
 • dözme-de
 • dözmedi
 • dözmedik
 • dözmedim
 • dözmediň
 • dözmejek
 • dözmek
 • dözmekligi
 • dözmeli
 • dözmerin
 • dözmersiň
 • dözmese-de
 • dözmesem
 • dözmez
 • dözmezdim
 • dözmezdiň
 • dözmeze
 • dözmezi
 • dözmezim
 • dözmezime
 • dözmezimi
 • dözmeziň
 • dözmeziňe
 • dözmezlige
 • dözmezligi
 • dözmezligini
 • dözmezlik
 • dözmeýän
 • dözmeýänleri
 • dözmeýär
 • dözmeýärin
 • dözmäge-de
 • dözmän
 • dözmändi
 • dözmändir
 • dözmändir-de
 • dözmändirin
 • dözmäýin
 • dözsek
 • dözseň
 • dözseňiz
 • dözsün
 • dözüp
 • dözýän