döwür dö‧wür

 1. Bir zadyň bolup geçýän, dowam edýän wagt aralygy.

  • Medisina ylmy trahoma keseliniň göze ýokuşanyndan tä gutulýança, dört döwürden ybarat bolýandygyny kesgitledi. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

  • Uruşdan soňky döwür.

 2. Zamana.

  • Biziň döwrümizde ylym azatdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bahar jan, indi döwür ylym döwri. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)

  • Döwrümize laýyk uly dabara, Görülmedik toý ederis biz onda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 3. Wagt, çag, pursat.

  • Wepa özleriniň gözel ýaşlyk döwürlerini gözüniň öňüne getirdi we kagyza seretdi-de, uludan demini aldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol döwürden oba geçdi. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döwür - döwrüm, döwrüň, döwri.

babam döwri

Gadym wagt.

döwür dönmek

Döwran gelmek, döwran aýlanmak.


Duş gelýän formalary
 • döwre
 • döwrem
 • döwri
 • döwri-de
 • döwrüdi
 • döwrüdir
 • döwrüm
 • döwrümde
 • döwrümden
 • döwrümdi
 • döwrümi
 • döwrümidi
 • döwrümiz
 • döwrümizde
 • döwrümizden
 • döwrümizdäki
 • döwrümize
 • döwrümizi
 • döwrümiziň
 • döwrümiň
 • döwrün
 • döwründe
 • döwründedir
 • döwründen
 • döwründenem
 • döwründäki
 • döwrüne
 • döwrüni
 • döwrüniň
 • döwrüniňem
 • döwrüň
 • döwrüňde
 • döwrüňden
 • döwrüňem
 • döwrüňi
 • döwrüňiz
 • döwrüňki
 • döwürde
 • döwürden
 • döwürdi
 • döwürdigini
 • döwürdir
 • döwürdäki
 • döwürdäkisinden
 • döwürdäkisine
 • döwürler
 • döwürlerde
 • döwürlerden
 • döwürlerdir
 • döwürlerdäki
 • döwürlere
 • döwürlerem
 • döwürleri
 • döwürleridi
 • döwürleridir
 • döwürlerimdi
 • döwürlerimiz
 • döwürlerimizde
 • döwürlerimize
 • döwürlerimizem
 • döwürlerin
 • döwürlerinde
 • döwürlerinden
 • döwürlerindäki
 • döwürlerine
 • döwürlerini
 • döwürleriniň
 • döwürleriň
 • döwürleýin
 • döwürli
 • döwürlileri
 • döwürliligi