döw döw 1

Hakykatda bolmadyk ägirt güýçli mifik jandar.

 • Günler gelip geçdi, sagady doldy, Döw çagasy ýaly bir ogly boldy. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

 • Işleseň, döw ýaly işlejek, ýöne meniň normama gözüňi dikip ýatmagyňa men-ä düşünmeýärin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döw - döwüm, döwüň.

döw çalmak

Akyla şikes ýetmek, kelle aýlanmak, üýtgemek.

 • Meniň saglygyma döw çalar ýaly däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Seni döw hem çalanok, seniň sakgalyňdan tutup, men şeýle bir çalaýyn welin, onsoň sen telbelikden hem aňryk geçersiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

döw döw 2

Bir gezek oýnalyp gutarylýan oýun, tapgyr.

 • Bularyň bir döw oýnajak, küştleri birnäçe sapara bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döw - döwüm, döwüň.

döwi sürmek

 1. Oýny ökde bolmak, oýunda utmak.

  • Emma Gurt gartyň şärikdeşi-de ýokdy, zady-da ýokdy, ol pullar döwüniň süren gijesi utan puludy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Eden işi ýol almak, işi şowly bolmak.


Duş gelýän formalary
 • döwde
 • döwden
 • döwdenem
 • döwdi
 • döwdäki
 • döwdük
 • döwdüler
 • döwdülermikä
 • döwdüm
 • döwdür
 • döwdüň
 • döwdüňiz
 • döwe
 • döwem
 • döwi
 • döwler
 • döwlerde
 • döwlerden
 • döwlerdi
 • döwlerdir
 • döwlere
 • döwlerem
 • döwleri
 • döwlerine
 • döwleriniň
 • döwleriň
 • döwleriňem
 • döwleýin
 • döwli
 • döwmi
 • döwsüz
 • döwüm
 • döwümden
 • döwümi
 • döwün
 • döwünde
 • döwünden
 • döwüne
 • döwüni
 • döwüniň
 • döwüň
 • döwüňem