dört dört san

[dö:rt]

 1. 4 sifriniň ady we onuň mukdary.

  • Aňyrsy birnäçe günden bolsa gulaklaryny üçe, dörde ýetiren gowaçalaryň uzynja baldaklary gyzarýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bu ýerde garaköl baganalar esasan üç sorta bölünýär, emma her bir sortuň özi-de ýene dört topara bölünýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. seret dörtlük

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dört - dördüm, dördüň.

dört aýakly

seret aýakly

 • Onuň dört aýaklydan ýeke eşegi bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dörde
 • dördem
 • dördi
 • dördümde
 • dördümiz
 • dördümizdenem
 • dördün
 • dördüne
 • dördüni
 • dördüň
 • dörtde
 • dörtden
 • dörtdi
 • dörtdür
 • dörtje
 • dörtler
 • dörtlerde
 • dörtlere
 • dörtleriň
 • dörtlügimiziň
 • dörtlüginiň
 • dörtlügiň
 • dörtlük
 • dörtlükden
 • dörtmi