dörmek dör‧mek işlik

[dö:rmek]

 1. Eýläk-beýläk peşemek, gorjap garyşdyrmak, gorjamak.

  • Ýeri dörmek üçin kätmenden peýdalanypdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeriň ýüzün azal dörüp sürende, Yzysüre mala ony ýylmaýar. (Ş. Petefi, Goşgular we poemalar)

 2. Bir zadyň içini döküp gözlemek, agtarmak.

  • Dolmaz petekeleriniň ýesiri bolan towuklar demir dyrnaklary bilen tezek dörýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biz bu obajyga gelip, ýeri dörüp ýörän towuk-da görmedik. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dörmek - dördüm, dördüň, dörüpdir.


Duş gelýän formalary
 • dördem
 • dördi
 • dördügiçe
 • dördüler
 • dördüň
 • dörem
 • dören
 • dörendigini
 • dörendiklerini
 • dörenimi
 • döreniňde
 • dörerdi
 • dörerler
 • dörmegi
 • dörmegin
 • dörmegine
 • dörmek
 • dörmekçi
 • dörmeýär
 • dörmäge
 • dörsün
 • döräýen
 • döräýjek
 • döräýmese
 • döräýse
 • döräýýär
 • dörüp
 • dörüpdir
 • dörýän
 • dörýänler
 • dörýänleriň
 • dörýär
 • dörýärdi
 • dörýärdim
 • dörýärler