döremek dö‧re‧mek işlik

 1. Täze bir zat emele gelmek, peýda bolmak, ýüze çykmak, hasyl bolmak.

  • Türkmen halkynyň ykdysady-syýasy we medeni taýdan ymykly ösmegine mümkinçilikler döreýär. («Edebiýat»)

  • Azeriniň şol sekunt keşbinde hoşallyk, döredi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Dünýä inmek, eneden bolmak, dogulmak, dogmak.

  • Şu obada döräp, şunda ösen gyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • döredi
 • döredi-de
 • döredigi
 • döredik
 • dörediler
 • döredimi
 • dörediň
 • dörejege
 • dörejegi
 • dörejegini
 • dörejek
 • dörejekdi
 • dörejekdigi
 • dörejekdigine
 • dörejekdigini
 • dörem
 • döreme
 • döremedi
 • döremedik
 • döremegi
 • döremegidir
 • döremeginde
 • döremeginden
 • döremegindäki
 • döremegine
 • döremegini
 • döremeginiň
 • döremegiň
 • döremegiňe
 • döremejek
 • döremek
 • döremekleri
 • döremeklerine
 • döremekligi
 • döremekliginde
 • döremekligine
 • döremekligini
 • döremekliginiň
 • döremekligiň
 • döremeklik
 • döremeler
 • döremelerde
 • döremelerden
 • döremelere
 • döremeleri
 • döremelerinde
 • döremelerinden
 • döremelerini
 • döremeleriniň
 • döremeleriň
 • döremeli
 • döremelidi
 • döremelidigi
 • döremelidir
 • döremese
 • döremesi
 • döremesin
 • döremesinde
 • döremesine
 • döremesini
 • döremesiniň
 • döremez
 • döremezden
 • döremezdi
 • döremezinden
 • döremezligi
 • döremezligine
 • döremezliginiň
 • döremeýän
 • döremeýäniniň
 • döremeýär
 • döremeýärdi
 • döremeýärler
 • döremeýärmi
 • döremäge
 • döremän
 • döremändi
 • döremändigine
 • döremändir
 • döremäni
 • döremäniň
 • döremänligi
 • döremäň
 • dörese
 • dörese-de
 • döreseler
 • döresin
 • döreýän
 • döreýändigi
 • döreýändigine
 • döreýändigini
 • döreýändiklerini
 • döreýändir
 • döreýäne
 • döreýänine
 • döreýänler
 • döreýänligi
 • döreýänligidir
 • döreýänliginde
 • döreýänligini
 • döreýänliginiň
 • döreýänçä
 • döreýär
 • döreýärdi
 • döreýärler
 • döreýärmi
 • döräbem
 • döräli
 • dörän
 • dörände
 • döränden
 • dörändi
 • dörändigi
 • dörändigine
 • dörändigini
 • dörändiginiň
 • dörändiklerini
 • dörändir
 • döränem
 • döräni
 • döräninden
 • döränine
 • döränini
 • döränler
 • döränleri
 • döränligi
 • döränmiş
 • döränok
 • döränsoň
 • döräp
 • döräpdi
 • döräpdir
 • döräpdiris
 • döräpdirler
 • döräpmi
 • dörär
 • dörärdi
 • dörärler
 • dörärsiň
 • döräýen
 • döräýjek
 • döräýmese
 • döräýse
 • döräýýär
 • döräň