dökülmek işlik

 1. Bir ýere guýulmak, agdarylmak.

 2. Saçylmak, akmak.

  • Goý, gözüňden ýaşyň dökülmesin!

 3. Sepilip gitmek, pytramak, dargamak, ýaýramak.

  • Merwerit dek däneleri dökülýärdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 4. Ýolnup aýrylmak, gaçmak, düşmek.

  • Seniň ýapraklaryňyň wagtyndan öň dökülmegine men sebäp boldum. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 5. Bir zadyň içi barlanmak, bir zat agtarylmak, gözlenmek.

  • Içeri döküldi.

 6. Toplanyşyp gelmek, köp bolup çozmak.

  • Dagdaky döwekçileriň üstüne dökülen garakçylaryň tutulan habary oba eýýäm gelip ýetipdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • döküldi
 • döküldiler
 • döküldim
 • döküldimi
 • dökülem
 • dökülen
 • dökülende
 • dökülenden
 • dökülendigini
 • dökülendiklerini
 • dökülendir
 • dökülene
 • dökülenem
 • döküleni
 • döküler
 • dökülerler
 • dökülerli
 • dökülip
 • dökülipdi
 • dökülipdir
 • dökülipdirler
 • döküljegine
 • döküljegini
 • döküljek
 • döküljekdigi
 • dökülme
 • dökülmedik
 • dökülmegi
 • dökülmegidir
 • dökülmeginde
 • dökülmeginden
 • dökülmegine
 • dökülmegini
 • dökülmeginiň
 • dökülmegiň
 • dökülmek
 • dökülmeklik
 • dökülmekçi
 • dökülmeler
 • dökülmeleri
 • dökülmelerinden
 • dökülmeli
 • dökülmelidigini
 • dökülmese
 • dökülmesidir
 • dökülmesin
 • dökülmesinde
 • dökülmesinden
 • dökülmesini
 • dökülmesiniň
 • dökülmez
 • dökülmezligi
 • dökülmezligine
 • dökülmezlik
 • dökülmeýän
 • dökülmeýänligi
 • dökülmeýär
 • dökülmäge
 • dökülmän
 • dökülmändiginiň
 • dökülmändir
 • dökülmäniň
 • dökülse
 • döküläýmegini
 • döküläýmeginiň
 • döküläýmesin
 • dökülýän
 • dökülýändigini
 • dökülýäne
 • dökülýänçä
 • dökülýär
 • dökülýärdi
 • dökülýärdiler
 • dökülýärkä
 • dökülýärler