döş döş

[dö:ş]

 1. Anatomiýa Bedeniň gapyrgalary birleşdirýän maýyşgak süňkli öň tarapky bölegi.

 2. Göwräniň boýundan garna çenli bolan aralygy, öň tarapy.

  • Dünýäni sil alsa, guba gazyň döşünden. (nakyl)

 3. Göçme manyda Geýilýän geýimiň döşüň üstündäki öň ýakasy.

  • Hoşgeldiniň döşündäki Beýik Watançylyk urşunyň orden we medallaryny gören Pökgen «ol uruşdan gelendir» diýip pikir etdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Belent-belent daglaryňa çykjak men, Gülleriňden tirip, döşe dakjak men. (A. Haýydow, Gök asman)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem döş - döşüm, döşüň.

döş germek

Göwsüňi, göwräňi gerip goramak, goldamak.

 • Biziň ata-babalarymyz şu gözel toprak üstünde döş gerip, gan dökdüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • döşde
 • döşden
 • döşdür
 • döşe
 • döşi
 • döşi-de
 • döşler
 • döşlerde
 • döşleri
 • döşleridir
 • döşlerimi
 • döşlerinde
 • döşlerindäki
 • döşlerine
 • döşlerini
 • döşleriniň
 • döşleriň
 • döşleriňi
 • döşli
 • döşlügi
 • döşlügini
 • döşsüz
 • döşüm
 • döşümde
 • döşümden
 • döşümdäki
 • döşüme
 • döşümi
 • döşümizden
 • döşün
 • döşünde
 • döşündedir
 • döşünden
 • döşündäki
 • döşüne
 • döşüni
 • döşüniň
 • döşüň
 • döşüňden
 • döşüňe
 • döşüňi
 • döşüňiz
 • döşüňizde
 • döşüňizdäki