bulamak bu‧la‧mak 1 işlik

Una ýag garylyp bişirilýän goýy nahar.

 • Bize bitin, bulamaga dok boljak bolýar-da. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

bulamak bu‧la‧mak 2 işlik

 1. Suwuk zadyň içine çemçe ýa-da başga zat sokup garmak. Gatyşdyrmak.

  • Süläni bulap bişirmeseň, gazanyň düýbüne ýelmeşer.

 2. Hapa etmek, Hapalamak.

  • Çagalar ellerini palçyga bulapdyr.

 3. Göçme manyda Agzalalyk turuzmak, bulagaýlyk etmek.

 4. seret bulaýlamak

  • Kellesi gazan ýaly ýognas bir adam indi zordan aýaklaryny atýan ýabyny debsiläp, gamçysyny bulap goýberýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ajala el bulamak

seret ajal

 • Ýetmedik ajala el bulamadyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

gününi bulamak

seret gün

 • Bujagaz günüňi bulaýma. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýürek bulamak

seret ýürek 1

 • Aýnanyň ýüregini bulamak islemändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • bulady
 • bulady-da
 • buladygy
 • buladylar
 • buladym
 • bulagyn
 • bulajak
 • bulajakdy
 • bulam
 • bulama
 • bulamaga
 • bulamagam
 • bulamagy
 • bulamagyndan
 • bulamagyny
 • bulamagynyň
 • bulamagyň
 • bulamajak
 • bulamak
 • bulamakda
 • bulamakdan
 • bulamaklar
 • bulamaklary
 • bulamaklyk
 • bulamaly
 • bulaman
 • bulamany
 • bulamasyn
 • bulamaz
 • bulamazdy
 • bulamazlyk
 • bulamaýar
 • bulamaýyn
 • bulan
 • bulanda
 • bulandy
 • bulanlaryny
 • bulanyny
 • bulap
 • bulapdy
 • bulapdyr
 • bulapdyr-da
 • bular
 • bular-da
 • bulara
 • bularda
 • bulardan
 • bulardy
 • bulardyr
 • bularmy
 • bulary
 • bularymy
 • bularyn
 • bularyňy
 • bulasam
 • bulasaň
 • bulasyn
 • bulaý
 • bulaýan
 • bulaýanlygy
 • bulaýanyň
 • bulaýanyňy
 • bulaýar
 • bulaýardy
 • bulaýarlar
 • bulaýmagy
 • bulaň