bulak bu‧lak

Çeşme suwy, akýan ýapjaga, aryk.

 • Towlanyp bulaklar möwç urup daşýar. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Gatnap bulak boýuna, Gamly Läle aýdýardy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Ony okanyňda, dury mawy asman, daşlaryň arasyndan çogup çykýan bulaklar göz öňüne gelýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bulak - bulagy.


Duş gelýän formalary
 • bulaga
 • bulagy
 • bulagyn
 • bulagyna
 • bulagyndan
 • bulagyň
 • bulaklar
 • bulaklarda
 • bulaklary
 • bulaklaryndan
 • bulaklaryny
 • bulaklaryň