bulaşyk

 1. Bulam-bujar bolup giden, çalam-çaş, tertipsiz.

  • Enesi onuň derlän bulaşyk saçlaryny eli bilen sypalaşdyrdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Jepbar sözleýän wagtynda, bulaşyk kirpikleri dynuwsyz gyrpyldaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň kellesindäki köp wagt bäri daralman, telpek ýaly bolup giden bulaşyk saçlary onuň hyrsyzlygyny has hem güýçlendirýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Aýdyň däl, garym-gatym, garjaşyk, düşnüksiz.

 3. Açyk däl, tutuk, bulanyk (howa hakynda).

  • Ýoksullyk endişesi şeýle bulaşyk ýelli howada maşgalany has-da howsala salýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bulaşyk - bulaşygy.


Duş gelýän formalary
 • bulaşygyny
 • bulaşyk-da
 • bulaşykdy
 • bulaşyklaryň
 • bulaşyklyga
 • bulaşyklygy
 • bulaşyklygyna
 • bulaşyklygyndan
 • bulaşyklygyny
 • bulaşyklygynyň
 • bulaşyklygyň
 • bulaşyklyk
 • bulaşyklykdyr