bulaşmak bu‧laş‧mak işlik

 1. Hapa degirmek, hapalanmak.

  • Hojaýyn, towugyň aýagyny iýmän eken, ol tozana we möý kereplerine bulaşyp, atylan ýerinde ýatan eken. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Üst-başlarynyň bulaşmagyndan gorkmaýan hem hiç zady ýigrenmeýän adamlaryň arasynda durdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Gör, hiç kim seniň hapaňa bulaşasy gelenok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bulam-bujar bolmak, garym-gatym bolmak.

  • Onuň saçy bulaşypdy.

 3. Ýalňyşlyk zerarly ugry ýitmek, bulaşyk bolmak, pikiriň garyşmak.

  • Eger ol basym gelmese, işleriň bulaşmagy mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Garalmak, üýtgemek.

  • Biz gaýtjak bolup durkak, howanyň bulaşjakdygyny aňdyk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Howa kä açylýar, käte bulaşýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 5. Saýgarar ýaly bolmazlyk, garjaşmak, dumanlaşmak.

  • Trahoma göreje geçende, gözde gamaşmak we bulaşmak peýda bolýar. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)


Duş gelýän formalary
 • bulaşan
 • bulaşanda
 • bulaşandyr
 • bulaşany
 • bulaşanymy
 • bulaşanyny
 • bulaşanynyň
 • bulaşar
 • bulaşarsyň
 • bulaşasy
 • bulaşaýma
 • bulaşaýmagy
 • bulaşaýmagyndan
 • bulaşaýmasa
 • bulaşdy
 • bulaşdy-da
 • bulaşjak
 • bulaşjakdygyny
 • bulaşma
 • bulaşmadyk
 • bulaşmagy
 • bulaşmagyndan
 • bulaşmak
 • bulaşmaly
 • bulaşman
 • bulaşmanam
 • bulaşmasy
 • bulaşmaz
 • bulaşmazlygyna
 • bulaşmazmy
 • bulaşmaýar
 • bulaşsamam
 • bulaşsyn
 • bulaşyp
 • bulaşypdy
 • bulaşypdyr
 • bulaşýan
 • bulaşýar
 • bulaşýardy