buýrulmak işlik

Birine bir iş tabşyrylmak.

 • Eliňde gök demriň bolmandan soň, edere alajyň ýok, buýrulanyny etmeli bolýar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ýörite buýrulyp ýasalan ýaly. (Şekspir, Otello)


Duş gelýän formalary
 • buýrulan
 • buýrulanda
 • buýrulandan
 • buýrulandygyny
 • buýrulanlar
 • buýrulanlary
 • buýrulansoň
 • buýrulanyna
 • buýrulanyny
 • buýruldy
 • buýrulmadyk
 • buýrulmagy
 • buýrulmak
 • buýrulmalydyr
 • buýrulmandyr
 • buýrulmansoň
 • buýrulmaýan
 • buýrulsa
 • buýrulsyn
 • buýrulyp
 • buýrulypdyr
 • buýrulýan
 • buýrulýandygy
 • buýrulýanyna
 • buýrulýar