bolmak bol‧mak işlik

 1. Eneden dogulmak, dünýä inmek, emele gelmek.

 2. Gatnaşmak, barmak.

  • Ýygnakda bolmak. Işde bolmak.

 3. Bir ýerde köp wagt ýaşamak, durmuş geçirmek, gezmek.

  • Puşkin Peterburgda bolan ýyllary (1817-1820) ruhy taýdan çalt ösdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 4. Gutarmak, tamamlamak.

  • Men M. Gorkiniň «Ene» romanyny okap boldum.

 5. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip, aşakdaky ýaly ulanylýar.

 6. Ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereketi aňladýar.

  • Çopan bolmak, mirap bolmak, jem bolmak, wejera bolmak, kesel bolmak;.

 7. Ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde, gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Baryp bolmak, görüp bolmak, içip bolmak, iýip bolmak.

 8. Ysnyşyp gelýän işligi bilen modallygy görkezýär.

  • Bu dagdan geçip bolarmy? Maşyny bu ýerden sürüp bolmaz.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bolmak - boldum, bolduň, bolupdyr.

bolmajysy bolmak

Ýetjek derejesine ýetmek, hondan bärsi bolmak (otrisatel gylyk-häsiýet hakda).

 • Niçikmi, ýekeräk öýde gyzyl-çyzyl göräýdigi, bar ondan soň ol bolmajysy bolýar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bolaly
 • bolalyň
 • bolam
 • bolamok
 • bolan
 • bolana
 • bolanam
 • bolanda
 • bolandan
 • bolandanmy
 • bolandy
 • bolandygy
 • bolandygym
 • bolandygyma
 • bolandygymy
 • bolandygymyz
 • bolandygymyza
 • bolandygymyzy
 • bolandygyna
 • bolandygynda
 • bolandygyndan
 • bolandygyny
 • bolandygynyň
 • bolandygyň
 • bolandygyňy
 • bolandygyňyz
 • bolandygyňyzy
 • bolandyklary
 • bolandyklaryna
 • bolandyklaryny
 • bolandyklarynyň
 • bolandyr
 • bolanlar
 • bolanlara
 • bolanlaram
 • bolanlarda
 • bolanlardan
 • bolanlary
 • bolanlaryna
 • bolanlarynda
 • bolanlaryndan
 • bolanlaryny
 • bolanlarynyň
 • bolanlaryň
 • bolanlygy
 • bolanlyk
 • bolanlykda
 • bolanmy
 • bolanmyş
 • bolanok
 • bolanokdy
 • bolanoklar
 • bolanokmy
 • bolansoň
 • bolany
 • bolanydy
 • bolanydyr
 • bolanym
 • bolanyma
 • bolanymda
 • bolanymdan
 • bolanymy
 • bolanymyz
 • bolanymyzda
 • bolanymyzdan
 • bolanymyň
 • bolanyna
 • bolanynda
 • bolanyndan
 • bolanyny
 • bolanynyň
 • bolanyň
 • bolanyňa
 • bolanyňda
 • bolanyňdan
 • bolanyňy
 • bolanyňyz
 • bolanyňyza
 • bolanyňyzda
 • bolanyňyzdan
 • bolanyňyzy
 • bolar
 • bolar-da
 • bolara
 • bolarda
 • bolardan
 • bolardy
 • bolardyk
 • bolardylar
 • bolardym
 • bolardyň
 • bolardyňyz
 • bolarka
 • bolarlar
 • bolarly
 • bolarlyk
 • bolarmy
 • bolarmyka
 • bolarsyň
 • bolarsyňyz
 • bolary
 • bolarymdan
 • bolarymy
 • bolaryn
 • bolaryna
 • bolaryndan
 • bolarynmy
 • bolaryny
 • bolarys
 • bolarysmy
 • bolarça
 • bolasy
 • bolasym
 • bolasymyz
 • bolasyň
 • bolaý
 • bolaýan
 • bolaýdy
 • bolaýjak
 • bolaýma
 • bolaýmady
 • bolaýmagy
 • bolaýmagyndan
 • bolaýmagyny
 • bolaýmagynyň
 • bolaýmagyň
 • bolaýmajak
 • bolaýmak
 • bolaýmakdan
 • bolaýmaly
 • bolaýmalydygyny
 • bolaýmasa
 • bolaýmasak
 • bolaýmasalar
 • bolaýmasam
 • bolaýmasaň
 • bolaýmasaňyz
 • bolaýmasyn
 • bolaýmasynlar
 • bolaýmaz
 • bolaýsa
 • bolaýsady
 • bolaýsadyňyz
 • bolaýsak
 • bolaýsalar
 • bolaýsam
 • bolaýsamam
 • bolaýsaň
 • bolaýsaňyz
 • bolaýsyn
 • bolaýyn
 • bolaýynmy
 • bolaýyň
 • bolaýýar
 • bolaňok
 • boldam
 • boldugam
 • boldugy
 • boldugym
 • boldugymda
 • boldugymy
 • boldugymyz
 • boldugymyň
 • boldugyndan
 • boldugyny
 • boldugyça
 • boldugyň
 • boldugyňmy
 • boldugyňyz
 • bolduk
 • bolduk-da
 • bolduklary
 • boldukmy
 • boldukça
 • boldular
 • boldum
 • boldum-da
 • boldummy
 • boldumy
 • boldur
 • bolduň
 • bolduňmy
 • bolduňyz
 • bolduňyzmy
 • boldy
 • boldy-da
 • bolgun
 • boljaga
 • boljagam
 • boljagy
 • boljagydyr
 • boljagym
 • boljagymy
 • boljagymyz
 • boljagymyza
 • boljagymyzy
 • boljagyna
 • boljagyndan
 • boljagyny
 • boljagynyň
 • boljagyň
 • boljagyňa
 • boljagyňy
 • boljagyňyz
 • boljak
 • boljakdanmy
 • boljakdy
 • boljakdygy
 • boljakdygyma
 • boljakdygymy
 • boljakdygymyza
 • boljakdygymyzy
 • boljakdygyna
 • boljakdygyndan
 • boljakdygyny
 • boljakdygynyň
 • boljakdygyň
 • boljakdygyňy
 • boljakdygyňyza
 • boljakdyklary
 • boljakdyklaryny
 • boljakdyklarynyň
 • boljakdylar
 • boljakdym
 • boljakdyr
 • boljakdyň
 • boljakka
 • boljaklar
 • boljaklaryna
 • boljaklaryny
 • boljaklaryň
 • boljaklygy
 • boljakmy
 • bolma
 • bolma-da
 • bolmady
 • bolmady-da
 • bolmadyga
 • bolmadygy
 • bolmadygydyr
 • bolmadygym
 • bolmadygymyzy
 • bolmadygyny
 • bolmadygyň
 • bolmadygyňdyr
 • bolmadyk
 • bolmadyk-da
 • bolmadyklar
 • bolmadyklara
 • bolmadyklary
 • bolmadyklaryna
 • bolmadyklaryndan
 • bolmadyklaryny
 • bolmadyklarynyň
 • bolmadyklaryň
 • bolmadylar
 • bolmadym
 • bolmadymy
 • bolmadyň
 • bolmadyň-da
 • bolmadyňmy
 • bolmadyňyz
 • bolmaga
 • bolmaga-da
 • bolmagam
 • bolmagy
 • bolmagydyr
 • bolmagym
 • bolmagyma
 • bolmagymy
 • bolmagymyz
 • bolmagymyza
 • bolmagymyzy
 • bolmagymyzyň
 • bolmagymyň
 • bolmagyn
 • bolmagyna
 • bolmagynda
 • bolmagyndaky
 • bolmagyndan
 • bolmagyndanmy
 • bolmagyny
 • bolmagynyň
 • bolmagyň
 • bolmagyňa
 • bolmagyňy
 • bolmagyňyz
 • bolmagyňyza
 • bolmagyňyzy
 • bolmagyňyzyň
 • bolmajaga
 • bolmajagam
 • bolmajagy
 • bolmajagym
 • bolmajagyna
 • bolmajagyny
 • bolmajak
 • bolmajakdanmy
 • bolmajakdy
 • bolmajakdygy
 • bolmajakdygymy
 • bolmajakdygyna
 • bolmajakdygyny
 • bolmajakdygynyň
 • bolmajakdyklaryny
 • bolmajaklara
 • bolmajaklary
 • bolmajaklygy
 • bolmajakmy
 • bolmajakmyka
 • bolmak
 • bolmakda
 • bolmakdan
 • bolmakdy
 • bolmakdyr
 • bolmaklaram
 • bolmaklary
 • bolmaklaryna
 • bolmaklarynda
 • bolmaklaryndan
 • bolmaklaryny
 • bolmaklarynyň
 • bolmaklyga
 • bolmaklygy
 • bolmaklygyna
 • bolmaklygynda
 • bolmaklygyndan
 • bolmaklygyny
 • bolmaklygynyň
 • bolmaklygyň
 • bolmaklyk
 • bolmaklykda
 • bolmaklykdan
 • bolmakmy
 • bolmakçy
 • bolmakçydyk
 • bolmalam
 • bolmalar
 • bolmalardan
 • bolmalary
 • bolmaly
 • bolmalydy
 • bolmalydygy
 • bolmalydygymy
 • bolmalydygyna
 • bolmalydygyndan
 • bolmalydygyny
 • bolmalydygynyň
 • bolmalydyk
 • bolmalydym
 • bolmalydyr
 • bolmalydyrlar
 • bolmalydyň
 • bolmalyk
 • bolmalylar
 • bolmalymy
 • bolmalyň
 • bolman
 • bolmana
 • bolmanam
 • bolmanda
 • bolmandan
 • bolmandy
 • bolmandygy
 • bolmandygymyza
 • bolmandygyna
 • bolmandygyny
 • bolmandygynyň
 • bolmandygyňa
 • bolmandygyňy
 • bolmandyklaryna
 • bolmandyklaryndan
 • bolmandyklaryny
 • bolmandylar
 • bolmandym
 • bolmandyr
 • bolmandyrlar
 • bolmandyrmy
 • bolmandyryn
 • bolmandyrys
 • bolmandyň
 • bolmanlar
 • bolmanlary
 • bolmanlygy
 • bolmanmy
 • bolmansoň
 • bolmansyň
 • bolmany
 • bolmanyma
 • bolmanyna
 • bolmanynda
 • bolmanyndan
 • bolmanyny
 • bolmanyň
 • bolmanyňda
 • bolmarsyň
 • bolmarsyňyz
 • bolmaryn
 • bolmarys
 • bolmarysmy
 • bolmasa
 • bolmasa-da
 • bolmasady
 • bolmasadym
 • bolmasagam
 • bolmasak
 • bolmasak-da
 • bolmasalar
 • bolmasam
 • bolmasam-da
 • bolmasamam
 • bolmasamy
 • bolmasana
 • bolmasaň
 • bolmasaňam
 • bolmasaňyz
 • bolmasaňyzam
 • bolmasy
 • bolmasydyr
 • bolmasyn
 • bolmasyna
 • bolmasynlar
 • bolmasyny
 • bolmasynyň
 • bolmaz
 • bolmaza
 • bolmazdan
 • bolmazdy
 • bolmazdyk
 • bolmazdylar
 • bolmazdym
 • bolmazdyň
 • bolmazlar
 • bolmazlyga
 • bolmazlygy
 • bolmazlygydyr
 • bolmazlygym
 • bolmazlygymy
 • bolmazlygyna
 • bolmazlygynda
 • bolmazlygyndan
 • bolmazlygyny
 • bolmazlygynyň
 • bolmazlygyň
 • bolmazlygyňy
 • bolmazlyk
 • bolmazlykdan
 • bolmazlykdyr
 • bolmazmy
 • bolmazmyka
 • bolmazy
 • bolmazyna
 • bolmazyndan
 • bolmazynyň
 • bolmazyň
 • bolmazyňyzdan
 • bolmaý
 • bolmaýan
 • bolmaýandygy
 • bolmaýandygyna
 • bolmaýandygynda
 • bolmaýandygyndan
 • bolmaýandygyny
 • bolmaýandyklary
 • bolmaýandyr
 • bolmaýanlar
 • bolmaýanlara
 • bolmaýanlary
 • bolmaýanlaryny
 • bolmaýanlaryň
 • bolmaýanlygy
 • bolmaýanlygydyr
 • bolmaýanlygyndadyr
 • bolmaýanlygyndan
 • bolmaýanlygyny
 • bolmaýanlygynyň
 • bolmaýany
 • bolmaýanyna
 • bolmaýanyny
 • bolmaýanynyň
 • bolmaýar
 • bolmaýardy
 • bolmaýardylar
 • bolmaýarka
 • bolmaýarlar
 • bolmaýarmy
 • bolmaýarmyka
 • bolmaýyn
 • bolmaň
 • bolmuş
 • bolsa
 • bolsa-da
 • bolsady
 • bolsadyk
 • bolsadym
 • bolsadyň
 • bolsadyňyz
 • bolsagam
 • bolsak
 • bolsak-da
 • bolsalar
 • bolsalaram
 • bolsam
 • bolsam-da
 • bolsamam
 • bolsamy
 • bolsana
 • bolsaň
 • bolsaň-da
 • bolsaňam
 • bolsaňyz
 • bolsaňyzam
 • bolsun
 • bolsunlar
 • bolsunmy
 • bolubam
 • bolup
 • bolupdy
 • bolupdyk
 • bolupdylar
 • bolupdym
 • bolupdyr
 • bolupdyr-da
 • bolupdyrlar
 • bolupdyryn
 • bolupdyrys
 • bolupdyň
 • bolupdyňyz
 • boluplar
 • bolupmy
 • bolupmyka
 • bolupsyň
 • bolupsyňyz
 • boluň
 • bolýan
 • bolýan-da
 • bolýana
 • bolýanam
 • bolýanda
 • bolýandy
 • bolýandygy
 • bolýandygyma
 • bolýandygymy
 • bolýandygymyz
 • bolýandygyna
 • bolýandygynda
 • bolýandygyndan
 • bolýandygyndandyr
 • bolýandygyny
 • bolýandygynyň
 • bolýandygyň
 • bolýandygyňa
 • bolýandyklary
 • bolýandyklaryna
 • bolýandyklaryndan
 • bolýandyklaryny
 • bolýandyr
 • bolýandyrlar
 • bolýandyryn
 • bolýandyrys
 • bolýanlar
 • bolýanlara
 • bolýanlaram
 • bolýanlarda
 • bolýanlardan
 • bolýanlary
 • bolýanlaryna
 • bolýanlarynda
 • bolýanlaryndan
 • bolýanlaryny
 • bolýanlarynyň
 • bolýanlaryň
 • bolýanlygy
 • bolýanlygydy
 • bolýanlygydyr
 • bolýanlygynda
 • bolýanlygyndadyr
 • bolýanlygyndan
 • bolýanlygyndanmy
 • bolýanlygyny
 • bolýanlygynyň
 • bolýanlyklary
 • bolýanmy
 • bolýany
 • bolýanym
 • bolýanyma
 • bolýanymy
 • bolýanymyza
 • bolýanymyzy
 • bolýanyna
 • bolýanyndan
 • bolýanyny
 • bolýanyň
 • bolýanyňa
 • bolýanyňy
 • bolýança
 • bolýar
 • bolýar-da
 • bolýaram
 • bolýardy
 • bolýardyk
 • bolýardylar
 • bolýardym
 • bolýardyň
 • bolýarka
 • bolýarlar
 • bolýarlaram
 • bolýarlarka
 • bolýarlarmy
 • bolýarlarmyka
 • bolýarmy
 • bolýarmyka
 • bolýarmysyňyz
 • bolýarmyň
 • bolýarsyň
 • bolýarsyňmy
 • bolýarsyňyz
 • bolýarsyňyzmy
 • bolýaryn
 • bolýarys
 • bolýarysmy