bogun bo‧gun

 1. Organizmiň ownuk bölekleriň birleşýän ýeri; eliň, aýagyň ownuk süňkleriniň biri-biri bilen birigişýän ýeri.

  • Onuň gara, duzly palçygy, ep-esli ululykda bolan köli emele getirýän duzly suwy guragyry, bilagyry, bogun hem-de damar kesellerini bejermekde ýaramly serişdedir.

  • Küştleriniň perzisi, aty, ruhy, pili we başgalary agaçdan goýnuň bogun süňklerindendir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Gamyş, gargy we ş. m. ösümlikleriň baldaklaryndaky bölümler.

 3. Grammatik termin Sözleriň çekimli sesleri boýunça bölünýän bölegi.

  • Seýdiniň hemme dörtlemeleriniň bogun sanlary deň däldir. («Edebiýat»)

  • Bu sözleri ol bogunlara bölüp, ýaňsy bilen aýtdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bogun - bognum, bognuň, bogny.

açyk bogun

Çekimli sese gutarýan bogun. Ýapyk bogun-soňy çekimsiz sese gutarýan bogun.

bogny ysmazlyk

 1. Bir zada erk edip bilmezlik, gaýraty çatmazlyk, bir işe hötde gelip bilmezlik.

  • Bu gezek hem göz-görtele ýalan sözlemägä onuň bogny ysmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol bärden baranda, Artygyň öýde ýoklugyndanmy ýa Şekeriň öýdeligindenmi-bir hili bogny ysmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Dözüp bilmezlik, el degrip bilmezlik.

  • Onuň dostuna zyýan ýetirmäge bogny ysmaz.


Duş gelýän formalary
 • bogna
 • bognum
 • bognuna
 • bognunda
 • bognundaky
 • bognundan
 • bognuny
 • bognunyň
 • bognuň
 • bognuňyz
 • bogny
 • bogunda
 • bogundaky
 • bogundan
 • bogundyr
 • bogunlar
 • bogunlara
 • bogunlarda
 • bogunlardaky
 • bogunlardan
 • bogunlardygyny
 • bogunlardyr
 • bogunlary
 • bogunlaryna
 • bogunlarynda
 • bogunlaryndaky
 • bogunlaryndan
 • bogunlaryny
 • bogunlarynyň
 • bogunlaryň
 • bogunlaýyn
 • bogunly
 • bogunlydyr
 • bogunlydyrlar
 • bogunlyk
 • bogunlylary
 • bogunsyz