bogum-bogum bo‧gum-bo‧gum

Köp bogunly, birnäçe bogunly.

  • Bogum-bogum bolup, uzalyp gidýän syrdam gamyşlar onuň gözüne görnüp duran ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)