bogulmak bo‧gul‧mak işlik

 1. Daňylmak, baglanmak.

 2. Demiň tutulmak, sesiň gyryljyk bolmak, gyrylmak.

  • Ol özüniň boglan ýaly gyryk sesi bilen: -- Gürrüň näme hakynda gidýär -- diýip sorady. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 3. Bokurdakdan alnyp gysylmak, dem almagyň kynlaşmak.

  • Ýüregime galyp bolan bir küýi bir zarbada daşyma çykarmasam, boglan pişik ýaly dyrjalap meniň iç goşamy gan öýdürýä ahyry. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Erk-ygtyýaryň çäklendirilmek gysylmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bogulmak - boglar, boglupdyr.


Duş gelýän formalary
 • boglan
 • boglandygyny
 • boglanlary
 • boglany
 • boglup
 • boglupdyr
 • boguldy
 • boguldym
 • bogulma
 • bogulmadyk
 • bogulmagy
 • bogulmagyna
 • bogulmagynyň
 • bogulmak
 • bogulmakdan
 • bogulmany
 • bogulmarynmy
 • bogulmasa
 • bogulsam
 • bogulýan
 • bogulýandygy
 • bogulýar