boşatmak bo‧şat‧mak işlik

 1. Bir zadyň içini boş goýmak, içindäki zatlary aýyrmak, içinden çykarmak.

  • Siz galany boşadyp, tabşyryp gitmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Daňysyny çözüp goýbermek, bagyny çözmek.

  • Endamlarynda der bugarýan öküzleri çarhdan boşadyp, ot küdesiniň kölegesine getirdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Göläni boşadyp goýberiň.

 3. Azat etmek, erk bermek.

 4. Birini işden, wezipesinden aýyrmak, çykarmak.

  • Häziriň özünde arzaňy ýazyp bilersiň, boşadarys goýberibereris! -- diýip, Katýa saklanyp bilmän torsardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Atmak.

  • Men hem ätiýaç üçin alyp baran gaşa tüpeňimiň iki gözüni hem boşatdym. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Adama bir awtomat magazinini boşatdyk. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem boşatmak - boşadýar, boşadar, boşadypdyr.

içiňi boşatmak

seret

 • Guwanç hakynda gürläp içini boşatjakdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • boşadaly
 • boşadam
 • boşadan
 • boşadanda
 • boşadandan
 • boşadandygy
 • boşadandygyny
 • boşadanlaryndan
 • boşadansoň
 • boşadany
 • boşadanymyzy
 • boşadanyna
 • boşadanyndan
 • boşadanyň
 • boşadardy
 • boşadarlar
 • boşadarlarmyka
 • boşadaryn
 • boşadarys
 • boşadasyň
 • boşadaý
 • boşadaýsa
 • boşadaýsak
 • boşadaýyn
 • boşadaýýar
 • boşadyp
 • boşadypdy
 • boşadypdylar
 • boşadypdyr
 • boşadypdyr-da
 • boşadypdyrlar
 • boşadyň
 • boşadýan
 • boşadýandygyny
 • boşadýança
 • boşadýar
 • boşadýardylar
 • boşadýarlar
 • boşadýarmy
 • boşatdy
 • boşatdy-da
 • boşatdyk
 • boşatdylar
 • boşatdym
 • boşatdyň
 • boşatdyňyz
 • boşatjagyny
 • boşatjak
 • boşatjakdy
 • boşatjakdygyny
 • boşatjakdyklary
 • boşatma
 • boşatmady
 • boşatmadylar
 • boşatmaga
 • boşatmagy
 • boşatmagyna
 • boşatmagyny
 • boşatmagynyň
 • boşatmagyň
 • boşatmagyňyzy
 • boşatmajakdygy
 • boşatmak
 • boşatmakda
 • boşatmakdan
 • boşatmakdy
 • boşatmaklary
 • boşatmaklaryny
 • boşatmaklyga
 • boşatmaklygy
 • boşatmaklygyň
 • boşatmaklyk
 • boşatmaklykdan
 • boşatmalar
 • boşatmalara
 • boşatmalary
 • boşatmaly
 • boşatmalydy
 • boşatman
 • boşatmandyr
 • boşatmasalar
 • boşatmasam
 • boşatmaýar
 • boşatsa
 • boşatsak
 • boşatsam
 • boşatsyn