boşamak bo‧şa‧mak işlik

 1. Boş bolup galmak, bir zadyň içi boş bolmak.

 2. Azat bolmak, azatlyk almak.

  • Belki tussaglar hem boşar? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dünýä zähmetkeşleriniň geldi boşajak wagty. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Wezipeden, işden çykmak, işden aýrylmak.

 4. Daňylgy, baglangy ýagdaýyndan aýrylmak.

  • Düýe boşapdyr.

 5. Boş bolmak, gowşamak.

  • Tigriň boşan gurşawyny berkitmek.


Duş gelýän formalary
 • boşabam
 • boşadam
 • boşady
 • boşadylar
 • boşadym
 • boşadyň
 • boşajak
 • boşaly
 • boşam
 • boşamadyk
 • boşamaga
 • boşamagy
 • boşamagynda
 • boşamagynyň
 • boşamagyň
 • boşamak
 • boşamakdan
 • boşamaklyga
 • boşamaklygy
 • boşamaklygyň
 • boşaman
 • boşamasynda
 • boşamazdan
 • boşamazlygy
 • boşamaýandygyny
 • boşamaýanyny
 • boşamaýarlar
 • boşan
 • boşanda
 • boşandan
 • boşandy
 • boşandygyny
 • boşandyr
 • boşanlary
 • boşanlaryndan
 • boşanlaryň
 • boşanlygy
 • boşansoň
 • boşanymdan
 • boşanyndan
 • boşanyny
 • boşap
 • boşapdy
 • boşapdyr
 • boşapdyrlar
 • boşar
 • boşaryn
 • boşaryna
 • boşasa
 • boşaýan
 • boşaýança
 • boşaýar
 • boşaýardy
 • boşaýarlar
 • boşaň