birinjiden bi‧rin‧ji‧den

  1. Hemmeden öňürti, ilki bilen, ozaly bilen.

    • Ýok, Gurban, birinjiden-ä garrylar hut şeýle diýerler diýip, ynanmaga sende hiç hili esas ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir tarapdan.