bimaza

[bi:maza:]

 1. Garagol, terbiýesiz, ýakymsyz.

  • Mekdepde bolan wagtyňda-da şu Aman poşçynyň ogly Wepa bilen gepleşäýseň, boýnuňy sograryn, ol bir bimaza haramzadadyr! -- diýip hemle urdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bimaza oglanyň gepine gitdim, Bu bolşum düýbünden ýalňyş ekeni. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

 2. Ynjalyksyz, birahat.

  • Bimaza edenim üçin bagyşlaň! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Gündiz görsem suratyň, gijeler bimaza men. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

agzy bimaza

seret agyz


Duş gelýän formalary
 • bimazadyr
 • bimazalary
 • bimazalygyny
 • bimazalygyňy
 • bimazalyk