bimamla bi‧mam‧la

[bi:ma:mla]

Mamla däl, dogry däl, hak däl.

  • Birnäçeleri bolsa ony bimamla hasaplap hüňürdeşdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oňa gysgajyk jogap gaýtaranda, Artygyň sesi-de bimamlaňky ýaly eşidildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Begenjiň bimamla ýylgyrýan dodaklarynda utanç ýaly bir ýagdaý syzylýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • bimamladygy
  • bimamladygyna
  • bimamladygyny
  • bimamlalygyny
  • bimamlalygyňyz
  • bimamlalyk